သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ဂ်ပန္နိုင္ငံ Sumitomo Cooperation မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား လာေရာက္ေတြ့ဆံုျခင္း

Mon, 07/27/2015 - 12:15

၁.၇.၂၀၁၆ ရက္ေန့ ၁၃:၃၀ နာရီ ဂ်ပန္နိုင္ငံ Sumitomo Cooperation မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားလာေရာက္ေတြ့ဆံုခဲ့သည္။

သတင္းမ်ား