သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

အမှိုက်မှစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံ ( Waste to Energy )

Sat, 07/16/2016 - 10:34

စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ အမှိုက်သိမ်းစနစ်နှင့် ထိုအမှိုက်များမှ စွမ်းအင်သို့ပြောင်းလဲခြင်း၊ အမှိုက်မှ Recycle ပြုလုပ်ခြင်းများတို့အား လေ့လာခြင်း။

သတင်းများ